منشور اخلاقی بین المللی مددکاران اجتماعی

در گردهمایی عمومی فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی در سن ژان پورتوریکو در 10 جولای 1976، نمایندگان یک منشور اخلاقی بین المللی را برای مددکار اجتماعی حرفه ای پذیرفتند که به شرح زیر است:

مددکار اجتماعی به اشکال مختلف از بشر دوستی، مذهب، آرمانها و فلسفه های دمکراتیک ریشه می گیرد و برای برآوردن نیازهای انسانی برخاسته از کنش متقابل فردی- اجتماعی کاربرد جهانی دارد و برای توسعه توان انسانی است.

مددکاران اجتماعی حرفه ای، خود را برای رفاه و خودشکوفایی انسان ها و توسعه دادن و استفاده منظم که از دانش علمی مربوط به انسان و رفتار اجتماعی وقف کرده اند و برای توسعه منابع به منظور برآوردن نیازها و علایق فردی، گروهی، جـامعه ای، ملی و بین المللی و برای حصول عدالت اجتماعی فعالیت می کنند.

اصول:

 • هر انسانی گذشته از نژاد، جنسیت، سن، اعتقادات و شرایط اجتماعی، اقتصادی یا کمک به اجتماع، ارزش یگانه ای دارد.
 • هر فردی حق تحقق خویشتن و کمال را به درجه ای دارد که به این حق حق دی گران تجاوز نکند.
 • هر جامعه ای گذشته از شکلش، باید وظیفه فراهم کردن حداکثر مزایا را برای تمام اعضای انجام دهد.
 • مددکار اجتماع حرفه ای مسئولیت دارد خود را به دانش علمی و منظم ومهارت مجهز کند و به افراد، گروه ها، جوامع واجتماعات، در پیشرفت شان و حل تضادهای فردی،اجتماعی و پیامدهایشان کمک کند.
 • مددکار اجتماعی حرفه ای یک تعهد اولیه و اصلی برای موضوع خدمت دارد که باید بر اهداف و بینش های مبتنی بر نفع شخصی پیش بگیرد.

استانداردهای رفتار اخلاقی عمومی:

 • جستجو و فهمیدن ارزش هر فرد و عناصری که رفتار و خدمت مورد نیاز را تعیین می کند.
 • تقویت و گسترش ارزش ها، دانش و روش شناسی حرفه ای و تصفیه کردن حرفه از هر رفتاری که به کارکرد حرفه ای صدمه می زند.
 • تصریح کردن تمام اظهارات یا اقدامات عمومی بر مبنای شخصی و یا به عنوان نماینده انجمن موسسه یا سازمان حرفه ای.
 • شناخت محدودیت های شخصی و حرفه ای و تشویق کردن بهره برداری از تمام دانش ها و مهارت های مربوط به حرفه و کاربرد روش های علمی لازم.
 • کمک کردن به تخصص حرفه ای برای توسعه حفظ خط مشی ها و برنامه ریزی های صحیح و مناسب برای بهتر کردن کیفیت زندگی در هر اجتماعی.
 • شناسایی و تفسیر نیازهای اجتماعی و همچنین مبنا و ماهیت مشکلات اجتماعی، فردی، گروهی، جامعه ای، ملی، بین المللی و نیز عملکرد حرفه مددکاری اجتماعی.

نسبت به مددجویان:

 • رعایت حق مددجوبرای یک رابطه مبتنی بر اعتماد متقابل، پوشیدگی و رازداری و استفاده مسئولانه ازاطلاعات جمع آوری و دادن اطلاعات و داده ها فقط به کارکرد حرفه ای مربوط خواهد شد.که با آگاهی مددجو و بر حسب ضرورت و سودمندی انجام می شود. هیچ اطلاعاتی بدون آگاهی قبلی و رضایت آگاهانۀ مددجو منتشر نخواهد شد مگر در جایی که مددجو نتواند مسئول باشد یا ممکن است دیگران به طور جدی در خطر باشند.
 • شناختن و رعایت کردن اهداف و مسئولیت های فردی و تفاوت های مددجویان.
  خدمت حرفه ای در داخل حوزه عمل موسسه ومحیط اجتماعی مددجویان به آ نها کمک خواهد کرد تابرای اقدامات شخص، مسئولیت به عهده بگیرند و به تمام مددجویان با علاقه یکسان کمک می کند، در جایی که خدمت حرفه ای تحت چنین شرایطی نتواند فراهم شود، بنابراین مددجو باید به طریقی آگاه شود که آزادی عمل مددجو به خودش واگذار شده است.
 • کمک به مددجو (فرد، گروه، جامعه یا اجتماع) برای حصول کمال و تحقق بخشیدن و حداکثر توانمندی در چهارچوب محدودیت حقوق مساوی برای دیگران. خدمت براساس کمک کردن به مددجویان نهاده خواهد شد تا رابطۀ حرفه ای را بفهمند و آن را برای پیشبرد علایق و منبع شروع خود به کاربرد.

مربوط به موسسات و سازمان ها:

 • کارکردن یا همکاری با موسسات و سازمان هایی که خط مشی، رویه و عملیات شان به طرف ارائه خدمات متناسب جهت گیری شده اند و تشویق فعالیت حرفه ای موافق با منشور اخلاقی.
 • اجرای مسئولانه وظایف و اهداف بیان شده موسسه یا سازمان و کمک به توسعه خط مشی و رویه های شایسته ومناسب وفعالیت برای به دست آوردن بهترین استانداردهای ممکن خدمتی.
 • نگهداشتن مسئولیت نهایی برای مددجو شروع کردن تغییرات مطلوب در خط مشی ها، رویه ها و اقدام از طریق کانال های مناسب سازمان ها وموسسه ای.اگر چاره جویی های ضروری از طریق این کانال ها حاصل نشد، باید درخواست های مقتضی را از مقامات بالاتر یا جامعه وسیع تر مربوطه آغاز کرد.
 • مطمئن کردن پاسخگویی حرفه ای به مددجو و جامعه برای کارآیی و تأثیر از طریق بررسی دوره ای مشکلات مددجو، موسسه وسازمان عمل کرد.

نسبت به همکاران:

 • رعایت آموزش و نقش اجرایی همکاران ودیگر افراد حرفه ای برای وسعت دادن کامل همکاری ضروری که خدمت مؤثر را تقویت کرد.
 • رعایت تفاوت های فکری و عملی همکاران و دیگر افراد حرفه ای و بیان انتقادات از طریق کانالهای مقتضی و در یک روش مسئولانه.
 • ترویج و مشارکت در فرصت ها برای دانش، تجربه و ایده آل ها با تمام همکاران حرفه ای و داوطلبان به منظور بهبود و اعتبار دو جانبه.
 • آوردن هر گونه تخلفاتی در مورد مصلحت مددجو یا اصول اخلاقی و استانداردهای حرفه ای در توجه هیأت های صالحه و دفاع از همکاران علیه اقدامات نا عادلانه.

مربوط به حرفه:

 • حفظ ارزش ها، دانش و روش شناسی حرفه وکمک به تصریح و بهبودشان
 • تقویت استاندارهای حرفه ای عمل و تلاش برای پیشرفت شان
 • دفاع از حرفه علیه انتقالات ناعادلانه و تلاش برای افزایش اطمینان در ضرورت عملکرد حرفه ای
 • تشویق نگرش ها و روش شناسی های جدید و مورد نیاز برای پاسخ دادن به نیازهای جدید و موجود.
نویسنده:
منشور اخلاقی بین المللی مددکاران اجتماعی
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا