اساسنامه انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران

اساسنامه انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران

فصل اول کلیات

ماده ۱:

به استناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۷/۸/۷۰ شورایعالی انقلاب فرهنگی و آئین نامه مربوط به آن، انجمن علمی مددکاری اجتماعی بر اساس مواد آتی تشکیل می گردد که در سطور بعد بطور خلاصه انجمن نامیده می شود .

ماده ۲:

انجمن صرفاً در زمینه های علمی و تحقیقاتی و تخصصی و فنی مربوط فعالیت می نماید و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به دستجات واحزاب سیاسی را ندارند.

ماده ۳:

انجمن غیرانتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوب دویست و شصت و دومین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی و ثبت در اداره ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.

ماده ۴ :

مرکز انجمن در تهران است و شعب آن می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود .

ماده ۵:

انجمن دارای تابعیت ایرانی است .

ماده ۶:

انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه، برای مدت نا محدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است .

فصل دوم شرح و وظائف و اهداف

ماده ۷ :

به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده ۲ اساسنامه انجمن اقدامات و فعالیت های زیر را به عمل خواهد آورد .

۱-۷٫  ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محققان و متخصصان و سایر کارشناسانی که به  نحوی  با  شاخه های گوناگون مددکاری اجتماعی سروکار دارند .

۲-۷٫ همکاری با وزارت بهداشت ،  درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی در برنامه ریزی امور آموزشی، پژوهشی، برگزاری گردهمائی ها و باز آموزی.

۳-۷٫  ارزیابی و بازنگری برنامه های آموزشی و پژوهشی و ارائه پیشنهاد های لازم در مسائل مذکور

۴-۷٫  ارائه خدمات آموزشی و علمی و پژوهشی و فنی، ترغیب وتشویق دانشمندان و پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت های علمی پژوهشی و آموزشی.

۵-۷٫  تهیه وتدوین وانتشارکتاب، نشریات علمی وآموزشی و برگزاری گردهمائی ها، بازآموزی آموزشی و پژوهشی در سطوح داخلی وخارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

۶-۷٫  بررسی و تائید صلاحیت علمی مسئولین فنی کلینیکهای مددکاری اجتماعی و سایر مراکز مشابه.

۷-۷٫  بازبینی واصلاح، اساسنامه ها و دستور العمل های کلینیکهای  مددکاری اجتماعی و سایر مؤسسات مربوط.

۸-۷٫  حمایت از مددکاران شاغل در سازمان های دولتی و غیردولتی و نظارت با شرح وظایف با توجه به اصول مددکاری اجتماعی.

۹-۷٫  نظارت وجلوگیری از تخلف سازمان های دولتی و غیردولتی در جایگاه مددکار اجتماعی با توجه به مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی (قرار دادن افراد غیر متخصص)

فصل سوم ـ عضویت

۱-۸٫ عضویت پیوسته: هیات موسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته و دکترای مددکاری  اجتماعی و گرایش های تخصصی آن (مدیریت خدمات اجتماعی، رفاه اجتماعی، مشاور خانواده و برنامه ریزی اجتماعی) در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا باشند می توانند طبق شرایط مذکور در این اساسنامه به عضویت انجمن درآیند.

۲-۸٫  عضویت وابسته: افرادی که حائز شرایط زیر باشند می توانند به عضویت وابسته انجمن در آیند. کلیه کسانی که دارای درجه کارشناسی در یکی ازرشته های ( گروه پزشکی یا گروه انسانی ) و یا دانشجویان این رشته ها باشند.

۳-۸٫ عضویت افتخاری: شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی فرهنگی و اجتماعی آنان حایز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد هدف های انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند، می توانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.

تبصره۱- اعضای وابسته می توانند با احراز شرایط ماده ۱-۸ و تصویب هیات مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.

تبصره۲ـ  اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیات موسس و هیات مدیره مذکور در ماده ۷ آئین نامه نحوه تشکیل وظائف کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه دویست و دومین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی را دارا باشند.

ماده ۹ :

هر یک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیات مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره ـ پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی را نسبت به دارائی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.

ماده ۱۰ :خاتمه عضویت

۱-۱۰٫  استعفای کتبی عضو

۲-۱۰٫ عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیات مدیره تعیین می نماید .

۳-۱۰٫ زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی که منجر به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرفه مددکاری اجتماعی می شود .

تبصره ۱ـ مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشغال به حرفه مددکاری اجتماعی .

تبصره ۲- تصمیم نهائی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تائید هیات نظارت بر عملکرد انجمن ها موضوع بند ۷ ماده ۱۳ آئین نامه با هیات مدیره خواهد بود .

فصل چهارم ارکان انجمن

ماده ۱۱ :

انجمن دارای ارکان زیر است :

۱-۱۱٫ مجمع عمومی

۲-۱۱٫ هیات مدیره

۳-۱۱٫ بازرس

الف – مجمع عمومی

ماده ۱۲:

مجمع عمومی ازگردهمائی اعضای پیوسته انجمن به دو صورت زیرتشکیل می گردد.

۱-۱۲٫ مجمع عمومی عادی که هر سال یکبار تشکیل می شود و به امور جاری انجمن رسیدگی می کند و نیز می تواند از جهت نوبت حسب ضرورت بطور فوق العاده تشکیل شود.

۲-۱۲٫ مجمع عمومی فوق العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم در خصوص اصلاح و تغییر اساسنامه پس از تصویب کمیسیون  موضوع  ماده ۴ مصوب دویست و شصت و دومین جلسه  ۷ /۸ /۷۰ شورایعالی انقلاب فرهنگی قابل  اجرا  خواهد  بود .

مجامع عمومی به دعوت هیات مدیره یا بازرس یا ۵/۱ از اعضای پیوسته تشکیل می گردد.

تبصره ۱٫  جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده هر یک با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می باید و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود .

تبصره ۲٫  مجامع عمومی در اولین  جلسه خود یک نفر را از بین اعضا به  عنوان رئیس مجمع و دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می نماید. جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه یک ماه قبل از تشکیل مجمع از طریق  انتشار آگهی در روزنامه و یا عنداللزوم دعوت کتبی به اطلاع اعضا خواهد رسید.

تبصره ۳٫  چنانچه حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده به دست نیامد، به فاصله یک ماه از تاریخ جلسه اولیه، نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام می شود. در اینصورت مجمع با هر تعداد از اعضا حاضر تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۳: وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد.

۱-۱۳٫ استماع گزارش هیات مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت.

۲-۱۳٫ اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت انتخاب و یا عزل اعضاء هیات مدیره

۳-۱۳٫ انتخاب یک نفر از اعضاء به عنوان بازرس اصلی و یک نفر علی البدل.

۴-۱۳٫ تصویب کلیه آئین نامه ها و ضوابط اجرائی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیات مدیره

۵-۱۳٫ تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای انتشارآگهی های انجمن .

تبصره : درکلیه جلسات مجامع عمومی نماینده مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۰ آئین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۷/۸/۷۰ شورایعالی انقلاب فرهنگی جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد . در صورت عدم حضور نماینده کمیسیون جلسه رسمیت نخواهد یافت .

ب- هیات مدیره :

ماده ۱۴ :

اعضای هیات مدیره مرکب از ۵ تا ۹ نفر است که ۲ نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب می شوند . اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی هر ۲ سال یکبار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است عضویت در هیات مدیره افتخاری است .
تبصره –  جلسات هیات مدیره حداقل هر ۱ ماه یک بار تشکیل می شود و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود .

ماده ۱۵ :

هیات مدیره در اولین جلسه یکنفر رئیس؛ یکنفر نایب رئیس و یک نفر دبیر (عنداللزوم) و یک نفر خزانه دار با رای کتبی اکثریت اعضای هیات مدیره انتخاب می نماید.

تبصره ۱٫ رئیس هیات مدیره مسئول اداره امور جاری انجمن و اجرای کلیه مصوبات هیات مدیره و نماینده قانونی شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.

تبصره ۲٫ امضای اوراق تعهد آور با رئیس هیات مدیره همراه با امضای خزانه دار و مهر انجمن و نامه های رسمی اداری با امضای رئیس هیات مدیره و در غیاب او نائب رئیس خواهد بود .

تبصره ۳٫ چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره ۳ جلسه متوالی و یا ۶ جلسه متناوب بدون دلیل موجه به تشخیص هیات مدیره در جلسات شرکت ننماید، مستعفی خواهد شد .

تبصره ۴٫ در صورت استعفا برکناری و یا فوت هر یک از اعضای هیات مدیره عضو علی البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد .

ماده  ۱۶:

هیات مدیره موظف است حداکثر چهار ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید اقدام و بلا فاصله نتایج را همراه با صورت جلسه مجمع عمومی برای بررسی به وزرات بهداشت و درمان وآموزش پزشکی ارسال نمایند .

تبصره : هیات مدیره قبلی تا تایید هیات مدیره جدید از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت .

ماده ۱۷ :

وظایف و اختیارات هیات مدیره

۱-۱۷٫ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده

۲-۱۷٫ اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی

۳-۱۷٫ تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمایی های علمی و فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

۴-۱۷٫ تهیه ضوابط و مقررات و آئین نامه های اجرائی

۵-۱۷٫ تهیه گزارش سالانه فعالیت های انجمن برای ارائه به مجمع عمومی

۶-۱۷٫ قبول ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومی

۷-۱۷٫ قبول هدایا و کمک های مالی برای انجمن

۸-۱۷٫ پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده

۹-۱۷٫ اداره امور انجمن در چهارچوب مفاد اساسنامه

۱۰-۱۷٫ تشکیل کمیته های اجرائی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنها

۱۱-۱۷٫ انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و  مقررات کشور .

۱۲-۱۷٫ اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می شود در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکل و غیره

۱۳-۱۷٫ اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

۱۴-۱۷٫ پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق العاده

ج – بازرس

ماده ۱۸ :

انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یکنفر علی البدل خواهد بود که هر دوسال یکبار در جلسه مجمع عمومی عادی با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انتخاب خواهند شد .

ماده ۱۹ :

وظائف بازرسی به شرح زیر است:

۱-۱۹٫  بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی

۲-۱۹٫  بررسی گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه آن به مجمع عمومی

۳-۱۹٫ گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

۴-۱۹٫ دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری

ماده ۲۰ :

شرکت بازرس در جلسات هیات مدیره بدون حق رای مجاز است و در هر زمان می تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیات مدیره مطالعه و مورد بررسی قرار دهد .

ماده ۲۱ :

در پایان هر سال مالی ریاست هیات مدیره گزارش فعالیتهای سالانه انجمن و ترازنامه آن واحد را حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تایید در اختیار بازرس قرارخواهد داد.

ماده ۲۲ :

منابع مالی انجمن عبارت است از:

۱-۲۲٫ حق عضویت اعضا

۲-۲۲٫ از محل هدایا و کمک ها

فصل پنجم موارد انحلال انجمن 

ماده ۲۳ :

در صورت درخواست هیات مدیره یا بازرس و یا ۳/۱ اعضا پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوق العاده به هر دلیل انجمن منحل می گردد.

ماده ۲۴ :

مجمع عمومی فوق العاده که تصمیم به انحلال انجمن می گیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیات منتخب و تعیین مدت ماموریت آن اقدام خواهد کرد .

ماده  ۲۵ :

هیات تصفیه در جلسات سالیانه مجمع عمومی فوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه می نماید. ختم عملیات تصفیه باید به تصویب مجمع عمومی  فوق العاده برسد و در روزنامه رسمی و یکی از جرائد کثیرالا نتشار آگهی شود و مراتب به وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام گردد .

تبصره : باقیمانده دارائی های انجمن پس از وضع دیون و مخارج پس از تصویب هیات مدیره به یکی از مؤسسات آموزشی تحقیقاتی کشور اهدا خواهد شد .

فصل ششم سایر مقررات 

ماده ۲۶ :

طرحها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده است، چناچه به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ارتباط داشته باشد پس از کسب موافقت ورزاتخانه و سازمان های دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد .

ماده ۲۷ :

این اساسنامه مشتمل بر ۶  فصل و ۲۷ ماده و ۱۴ تبصره در تاریخ ۱۸/۶/۷۹ به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسید .

فایل PDF اساسنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا