پژوهش های تاب آوریباشگاه تاب آوری

تأثير گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری و پرخاشگری کودکان

مقاله پژوهشی با موضوع تأثير گروه درمانیِ مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری و پرخاشگریِ کودکان حومهٔ شهر مشهد

تأثير گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری و پرخاشگری کودکان حومه شهر مشهد

نویسندگان: آزيتا کشاورز، فائزه مجرد، ریحانه اکبرزاده

چکيده: اين پژوهش از نوع نيمه تجربی با طرح پيش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان 12-7 سال مشغول به تحصیل مقطع ابتدایی در سال تحصیلی 99-1398 که ساکن در مناطق حاشیه نشین شهر مشهد هستند، خواهند بود.

از جامعه آماریی فوق، کودکانی که خانواده آنها توسط روانشناس و مددکار اجتماعی به کلینیک مددکاری اجتماعی ارجاع می‏ شدند و معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، 60 نفر انتخاب شدند.

ابزار جمع آوری داده ها شامل مقياس توانمندی های اجتماعی – هيجانی و تاب آوری مرل (2010) و مقياس پرخاشگری باس و پری (1992) بود که در دو مرحله قبل از مداخله و پس از مداخله تکميل شدند.

گروه تجربی گروه درمانی ميتنی بر ذهن آگاهی با رويکرد کابات زين (2003) در طی 8 جلسه 90 دقيقه ای دريافت کردند. گروه کنترل درمانی دريافت نکردند و در ليست انتظار قرار گرفتند.

آناليز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 و آزمون هاي آماري تحليل کواريانس چند متغيره (MANCOVA) انجام گرديد. يافته ها نشان داد که 7/46 درصد (28 نفر) کودکان شرکت کننده در مطالعه حاضر پسر و 3/53 درصد (32 نفر) آنها دختر با ميانگين سنی 77/1 ± 35/9 سال بودند.

نتايج حاصل از آزمون تحليل کواريانس چند متغيره نشان داد که با فرض کنترل اثرات پيش آزمون، بين دو گروه تجربی و کنترل از نظر تاب آوری و زيرمقياس های آن تفاوت معناداری وجود دارد (001/0 >p).

نتايج ميانگين تصحيح شده شاخص بون فرونی نيز نشان داد که گروه تجربی در مقايسه با گروه کنترل می تواند موجب بهبود معناداری در تاب آوری و زيرمقياس های آن می گردد (001/0 >sig).

همچنين، نتايج حاصل از آزمون تحليل کواريانس چند متغيره نشان داد که با فرض کنترل اثرات پيش آزمون، بين دو گروه تجربی و کنترل از نظر پرخاشگری و زيرمقياس های آن تفاوت معناداری وجود دارد (001/0 >p).

نتايج ميانگين تصحيح شده شاخص بون فرونی نيز نشان داد که گروه تجربی در مقايسه با گروه کنترل می تواند موجب بهبود معناداری در پرخاشگری و زيرمقياس های آن گردد. لذا، نتيجه گيری می شود که گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با رويکرد کابات زين (2003) می تواند بر کاهش پرخاشگری و افزايش تاب آوری کودکان حاشيه نشين شهر مشهد مؤثر باشد.

کليد واژه: ذهن آگاهی، تاب آوری، پرخاشگری، کودکان، حاشيه نشينی

جهت دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید. 

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا