بیانیه فدارسیون جهانی مددکاری اجتماعی در خصوص سیاستهای خصمانه ترامپ

مداخلات ترامپ در حوزه حقوق بشر و حقوق اجتماعی:
IFSW درباره سیاست های تعیین شده توسط ریس جمهور آمریکا آقای ترامپ اظهار نگرانی کرد و این سیاست ها را خشونت های آشکاری علیه حقوق بشر و حقوق اجتماعی دانست.
ما -به عنوان یک سازمان جهانی- قویاً سیاست های اخیر آقای ترامپ را در خصوص ورود و اقامت پناهجویان مسلمان در امریکای شمالی مردود اعلام میکنیم. برنده جایزه نوبل مالالا یوسافزا بیان داشت:” تصمیم امروز آقای ترامپ بسته شدن درها بر روی کودکان، مادران و پدران که در جستجوی رهایی از خشونت و جنگ هستند.
قانون ”ممانعت از مسمانان” مسلماً ناعادلانه و غیر انسانی میباشد. تعلق داشتن به فرهنگ و یا کشوری خاص از شما یک مظنون، متجاوز و یا تروریست نخواهد ساخت. بعنوان مددکاران اجتماعی ما نگران هستیم که این ذهنیت قومی در بطن جامعه بسط پیدا کند. این ذهنیت تنها خشونت، عدم تحمل افکار مخالف، قومیت گرایی و ضدیت با عقاید دینی را در جامعه گسترده خواهد ساخت. مسلماً ما از دولت امریکا خواهیم خواست که سیاست های حمایتی از پناهجویان را بدون در نظر داشتن قومیت، ملیت و مذهب افراد را از سر گیرد.
ما همچنین از حذف بخش های مربوط به حقوق LGBTQ، تغییرات آب و هوایی و ترجمه به زبان اسپانیایی وب سایت کاخ سفید نگران هستیم. زیرا اینها نیز مسلماً مقایس هایی هستند که توسط رئیس جمهور ترامپ اعمال شده اند و بدون تردید حقوق بشر و آزادی افراد را در ارتباط با جستجوی اطلاعات نقض میکنند. این موارد نه تنها بر روی دموکراسی و نحوه اداره دولت اثرگذار هستند بلکه بر کیفیت سطح زندگی افراد تأثیر خواهند داشت.
IFSW بر اتحاد تمامی افراد بدون در نظر گرفتن نژاد و قومیت، طبقه اجتماعی، جنسیت، ایدیولوژی سیاسی و سبک زندگی شان تأکید میکند و همچنین از بیان صداها و ایده ها، آزادی بیان و سفر افراد در اقصی نقاط جهان حمایت میکند. بنابراین در حضور مقیاس هایی که به مفهوم واقعی و اثرگذار دموکراسی آسیب وارد می آورند و همچنین در مقابل خشونت هایی که احترام، هویت افراد، حقوق شهروندی و حقوق بشر، آزادی بیان و حقوق زنان را نادیده میگیرند ساکت نخواهد بود.
هدف اصلی ما حمایت از افرادی است که بطور مستقیم از نتایج این سیاست گذاری ها آسیب خواهند خورد.
در کوتاه سخن، سخن ماری وولستونکارفت را به یادآور میشویم که : جهان به اعانه احتیاج ندارد بلکه نیازمند عدالت است.
گردآوری: درا سیلوانا مارتینز
رئیس جامعه امریکا لاتین در IFSW

ترجمه: پونه امام شوشتری؛ عضو کارگروه روابط بین الملل مددکاران اجتماعی ایرانیان
منبع: مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا