انحصارطلبی و تاب آوری

انحصارطلبی و تمامیت‌خواهی با ماهیت تاب‌آوری منافات دارد

انحصارطلبی و تاب آوری: ویدئویی با کلام دکتر جواد طلسچی یکتا، مدیر و مؤسس رسانه تاب آوری اجتماعی ایران، در قالب ارائه تجربه زیسته ایشان (در بیش از یک دهه کار مدیریتی در عرصه رسانه)، پیرامون آسیب نوپدید تحت عنوان انحصارطلبی و یا به عبارتی تمامیت‌خواهیِ علمی و رسانه ای که می تواند در جای خود و در ابعاد گوناگون برای فعالین این عرصه مفید و موثر واقع گردد.

انحصارطلبی و تاب آوری

انحصارطلبی و تمامیت‌خواهی با ماهیت تاب آوری منافات دارد

ویدئویی با کلام دکتر جواد طلسچی یکتا، مدیر و مؤسس رسانه تاب آوری اجتماعی ایران، در قالب ارائه تجربه زیسته ایشان (در بیش از یک دهه کار مدیریتی در عرصه رسانه ای)، پیرامون آسیب نوپدید تحت عنوان انحصارطلبی و یا به عبارتی دیگر تمامیت‌خواهیِ علمی و رسانه ای که می تواند در جای خود در ابعاد گوناگون برای فعالین این عرصه مفید و موثر واقع گردد.

انحصارطلبی در تاب آوری
دکتر جواد طلسچی یکتا؛ مدیر و مؤسس رسانه تاب آوری اجتماعی ایران
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا