چهارمین کتاب پایگاه
دانلود کنید

اگر اين نخستين بازديد شماست نام نويسی کنيد ، چرا نام نويسی ؟

استفاده از فايل های پيوست به صورت نامحدود
بحث و گفتگو در رابطه با موضوعات بانک اطلاعات
دسترسی به بخش های ويژه مخصوص کاربران سايت
شرکت در نظرسنجی مقالات برتر بانک اطلاعات

کلمات کلیدی: مددکاری اجتماعی, مددکاری اجتماعی و بزهکاری اجتماعی, مددکاری اجتماعی و بزهکاری,
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎری ﭘﺴﺮان ﺑﺰﻫﮑﺎر
#1
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺪدﮐﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎري ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺴﺮان ﺑﺰﻫﮑﺎر، از ﺑﯿﻦ ﮐﻞ ﮐﻮدﮐﺎن 12 ﺗﺎ 18 ﺳﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺗﻬﺮان 40 ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮة ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻤﺎرش ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ده ﻧﻔﺮه ﻗﺮار داد.

 ﭘﯿﺶ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑِﻞ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ در 9 ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﺮوهﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪاي درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ. ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن دادهﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ آزﻣﻮن آﻣﺎري t ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺪدﮐﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮوﻫﯽ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺴﺮان ﺑﺰﻫﮑﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺮاي ﮔﺮوه 12 ﺗﺎ 14 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 0/024 و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮاي ﮔﺮوه 15 تا 18 ﺳﺎل 0/025 ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ 15 تا 18 ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺰرﮔﺴﺎل، ﻫﻤﮑﺎري ﺧﻮد را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﮋوﻫﺶ اداﻣﻪ ﻧﺪاد.
 

 
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎعی ﺑﺮ حل مسائل اجتماعی ندای مددکار 0 2,880 03-22-2014، 11:38 PM
آخرین ارسال: ندای مددکار

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

درباره ما: وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان در مورخ ۹۲/۱/۱، به منظور ایجاد مرکزی برای دسترسی و هم افزایی فعالیت های علمی و پژوهشی در حوزه های مختلف مددکاری اجتماعی با اهداف ذیل آغاز به کار نموده است: ۱- ایجاد بانک اطلاعات جامع و روزآمد مقالات، با دسترسی آسان، رویه یکسان و رفع محدودیت های شکلی، زمانی و سازمانی موجود ۲- معرفی متخصصین، پژوهشگران و اساتید در حوزه های تخصصی مددکاری اجتماعی جهت تقویت حقوق معنوی ۳- فراهم نمودن بستری برای جریان سازی و مدیریت محتوای مددکاری اجتماعی جهت جلوگیری از تضییع منابع مادی و معنوی جامعه مددکاران اجتماعی ایران، در روندهای تکراری و کلیشه ای کنونی ۴- ایجاد زمینه مساعد برای بومی سازی مددکاری اجتماعی در کشور ۵- گسترش پایگاه های مجازی در حوزه مددکاری اجتماعی ایران