چهارمین کتاب پایگاه
دانلود کنید

اگر اين نخستين بازديد شماست نام نويسی کنيد ، چرا نام نويسی ؟

استفاده از فايل های پيوست به صورت نامحدود
بحث و گفتگو در رابطه با موضوعات بانک اطلاعات
دسترسی به بخش های ويژه مخصوص کاربران سايت
شرکت در نظرسنجی مقالات برتر بانک اطلاعات

امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
قوانین ومصوبات معافیت مالیاتی ایران
#1
قوانین ومصوبات معافیت مالیاتی ایران
معافیت های مالیاتی و مصوبات جدید آن
(( احكام قانوني))
بند ل ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم (( مصوب 27/11/1380 مجلس شوراي اسلامي ))
فعاليتهاي انتشاراتي و مطبوعاتي ، فرهنگي و هنري كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي شود از
دستورالعمل موضوع ماده12 آيين نامه اجراييتبصره3 ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم
قانون مالياتهاي مستقيممصوب 27/11/1380(( معافيت موضوع بند ص ماده 139 قانون))
ماده 1- تعريف فعاليتهاي انتشاراتي و مطبوعاتي ، فرهنگي و هنري موضوع اين دستورالعمل به شرح زير است:
A.فعاليت انتشاراتي : مجموعه فعاليتهايي كه در فرايند آفرينش فكري ، توليد فني ، پخش و فروش كتاب انجام مي شود تا به صورت مكتوب و يا الكترونيكي عرضه و در بازار به دست مصرف كننده برسد .
B.فعاليت مطبوعاتي : مجموعه فعاليتهايي كه در توليد و اشاعه خبر و اطلاع رساني ، انتشار و عرضه مطبوعات ونشريات شامل روزنامه و محله يا ديگر انواع آن بصورت چاپي ، الكترونيكي و يا از طريق رسانه هاي ديگر در دسترس و بهره برداري مردم قرار مي گيرد .
C.فعاليت فرهنگي : مجموعه فعاليتهايي كه براي توسعه ارتباطات فرهنگ ، ترويج ، عرضه ، ارزشيابي ، پژوهش ، نقد وبررسي آثار فرهنگي و هنري ، اجراي صحنه اي و مبادلات فرهنگي و يا براي پر كردن اوقات فراغت و آموزشهاي فرهنگي وهنري در جهت افزايش آگاهي هاي عمومي صورت مي گيرد . ( نظير جشنواره ها ، نمايشگاه ها ، مسابقات ، نقد و بررسي ، مراسم و مجامع )
D.فعاليت هنري : مجموعه فعاليتهايي كه در فرايند خلاقيت ، توليد ، تكثير ، اجراي صحنه اي ، نمايشي ، هنرهاي تجسمي و مرمت و بازسازي آثار تاريخي ، فرهنگي و باستاني انجام مي گردد .
ماده 2- در آمد حاصل از فعاليتهاي انفرادي و يا جمعي موضوعات مذكور در ماده 1 اين دستورالعمل ، توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي مجوز فعاليت ( يا پروانه تأسيس ) از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي مي باشد و به صورت مكتوب ، سمعي ، بصري و صحنه اي توليد ، توزيع و عرضه مي گردد ، از پرداخت ماليات معاف است .
تبصره 1 : فهرست فعاليتهاي مشمول معافيت اين دستورالعمل به شرح جدول پيوست مي باشد .
تبصره 2: در آمد اشخاص حقيقي و حقوقي حاصل از فعاليتهاي مندرج در جدول پيوست در صورت داشتن قرارداد با اشخاص موضوع اين ماده نيز ، از پرداخت ماليات معاف خواهد بود .
تبصره3 : معافيت مالياتي اشخاص موضوع تبصره 2 اين ماده در فعاليتهاي انتشاراتي موضوع بند الف ماده يك دستورالعمل ، مشروط به ذكر شماره و تاريخ مجوز پروانه نشر در قرارداد آنها خواهد بود .
تبصره4 : معافيت مالياتي اشخاص موضوع تبصره 2 اين ماده در فعاليتهاي مطبوعاتي موضوع بند ب ماده يك دستورالعمل ، مشروط به ذكر شماره و تاريخ مجوز فعاليت در امور انتشار مطبوعات يا خبرگزاري و يا اطلاع رساني در قرارداد آنها خواهد بود .
تبصره5 : معافيت مالياتي اشخاص موضوع تبصره 2 اين ماده در فعاليتهاي فرهنگي موضوع بند ج ماده يك دستورالعمل ، مشروط به ذكر شماره و تاريخ مجوزهاي تأسيس به صورت مستقل با مورد فعاليتها در قرارداد آنها خواهد بود .
تبصره6 : معافيت مالياتي اشخاص موضوع تبصره 2 اين ماده در فعاليتهاي هنري موضوع بند د ماده يك دستورالعمل ، مشروط به ذكر شماره و تاريخ مجوزهاي توليد ، نمايش ، اجراي صحنه اي ، تكثير ، توزيع و فروش اثر هنري در قرارداد آنها خواهد بود .
تبصره 7 : معافيت مالياتي اشخاص موضوع تبصره 2 اين ماده در فعاليتهاي هنري اعم از احياء و مرمت آثار تاريخي ، فرهنگي و باستاني منوط به ارائه مجوز از سوي ميراث فرهنگي كشور خواهد بود .
تبصره8 : اجراي ضوابط مندرج در تبصره هاي 3 و 4 و 5 و 6 اين ماده از اول سال مالي 1383 و بعد الزامي بوده و براي سالهاي مالي 1381 و1382 پس از اخذ تأييديه انجام فعاليت اشخاص مشمول از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي قابل اجرا خواهد بود .
تبصره 9 : وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي به منظور كنترل و اعمال معافيت ، فهرست مشخصات كامل كليه مجوزهاي صادره در خصوص فعاليتهاي موضوع بند ل ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم هر سال را حد اكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد در قالب بانكهاي اطلاعاتي در تهران به سازمان امور مالياتي كشور و در مراكز استان ها به ادارات كل امور مالياتي تسليم مي نمايد .
 
ماده 3- اشخاص موضوع اين دستورالعمل مكلف به انجام ساير تكاليف مربوط از جهت تسليم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان يا اظهارنامه حسب مورد مي باشند . عدم رعايت شرايط و ترتيبات مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم و آيين نامه موضوع ماده 139 قانون مزبور از سوي اشخاص موضوع اين دستورالعمل در هر سال مالي موجب محروميت از معافيت مقرر در آن سال خواهد شد .
ماده 4- به استناد تبصره 2 ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم كليه اشخاص حقيقي وحقوقي (موضوع بند الف ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم) كه داراي مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي مي باشند در صورت پرداخت وجوهي بابت فعاليتهاي مندرج در فهرست موضوع بند ل ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم الزامي به كسر ماليات علي الحساب ( موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم ) نداشته و ليكن به موجب تبصره يك ماده مذكور مكلفند ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور ماليتي ذيربط با اخذ رسيد تسليم نمايند .
ماده 5- اشخاصي كه مبادرت به توزيع ، پخش و فروش كتاب يا نشريات و مطبوعات مي نمايند از تاريخ اخذ مجوز از وزارت خانه مزبور نسبت به درآمد حاصل از فعاليتهاي موضوع فهرست ضميمه مشمول استفاده از تسهيلات مقرر در اين دستورالعمل خواهند بود .
ماده 6- حقوق بگيراني كه براي انجام فعاليتهاي موضوع بند ل ماده 139 قانون ياد شده در استخدام اشخاص حقيقي و حقوقي مي باشند مشمول مقررات ماليات بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم از باب سوم ( مواد 82 الي 92 ) قانون مالياتهاي مستقيم بوده و مشمول معافيت موضوع بند ل ماده 139 اصلاحي قانون مذكور نخواهند بود .
ماده 7- مفاد اين دستورالعمل نسبت به درآمدهاي اشخاص مربوط به فعاليتهاي موضوع بند ل ماده 139 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مورخ 27/11/80 كه از 01/01/81 به بعد تحصيل مي شود جاري خواهد بود.
ماده 8- فهرست فعاليتهاي انتشاراتي ، مطبوعاتي ، فرهنگي و هنري موضوع اين دستورالعمل هر دو سال يك بار توسط سازمان امور مالياتي كشور با همكاري و پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تعیين و اعلام خواهد شد .
 
تصويب نامه هيأت وزيران (( وزارت امور اقتصاد و دارايي ))
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/11/81 بنا به پيشنهاد شماره 37319 مورخ 31/06/81 وزارت امور اقتصاد و دارايي و به استناد تبصره (3) ماده (139) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح ذيل تصويب نمود :
رديفطبقه فعاليتنوع فعاليتفعاليتهاي مشمول
1انتشاراتيانتشار كتابنويسندگي ( تحقيق- تأليف، ترجمه – تصحيح – گردآوري ) – ويراستاري – صفحه آرايي، صفحه بندي، حروف چين – خطاطي- طراحي جلد – بازنويسي – نشر كتاب اعم از كاغذي يا الكترونيك – پخش و فروش كتاب
2مطبوعاتي1-2 توليد و نشر خبر و اطلاعاتتوليد خبر – عكاسي – نقد و بررسي خبر – خبرگزاري – تفسير – توليد و پردازش اطلاعات – اطلاعات رساني مكتوب يا الكترونيكي كه شامل آگهي و تبليغات نخواهد شد .
32-2 انتشارات نشريات و مطبوعاتنويسندگي – گزارشگري – تفسير ونقد خبر – روزنامه نگاري – عكاسي گرافيست و كاريكاتور مطبوعات – مديريت تحريريه مطبوعاتي – نشر و پخش و فروش نشريات و مطبوعات
4
5
فرهنگي1-3 مسابقات فرهنگي وهنريمسابقات كتابخواني – قرآني و هنري
2-3 جشنواره هاي فرهنگي وهنريمراسم نمايشگاه – مسابقات و نشست ها كه به صورت داخلي و بين المللي انجام مي گردد .
3-3 نمايشگاه فرهنگي وهنرينمايشگاه كتاب – مطبوعات – هنرهاي تجسمي
4-3 مراسم و مجامع فرهنگي وهنريشبهاي شعر و ادب – نقد و بررسي كتاب و آثار هنري و سينمايي – بزرگداشت – يادبودها، همايش ها – كنگره ها و ساير نشست هاي فرهنگي و هنري
5-3 كتابخانه عموميراه اندازي كتابخانه عمومي و اداره آن را در بر مي گيرد .
هنري1-4 توليد- تكثير- توزيع و نمايش فيلمفيلمنامه نويسي – تهيه كنندگي – كارگرداني – صدابرداري – صداگذاري – فيلمبرداري – طراحي صحنه و لباس – تدوين گري – مدير تداركات –جلوه هاي ويژه بازيگري و بدلكاري –چهره پردازي – خدمات – لابراتوار فيلمسازي – عكاسي – گويندگي – منشي گري صحنه – مديريت توليد فيلم – آهنگ سازي – دوبلوري – انيميشن سازي – مستند سازي – مونتاژ گري – بازيگرداني – نورپردازي – دستيار كارگردان و صدابرداري و نمايش فيلم و پخش و فروش آثار تصويري
2-4 توليد ، تكثير ، توزيع و اجراي صحنه اي موسيقي – پخش و فروش آثار صوتي و تصويريآهنگسازي – تنظيم كننده آهنگ –نوازندگي – شعر – خوانندگي ، ضبط و صدا گذاري و تك نوازي ، پخش و فروش آثار صوتي
3-4 تئاتر و نمايش صحنه اينمايشنامه نويسي – كارگرداني تهيه كنندگي – صدابرداري – طراحي صحنه – نورپردازي – بازيگري – مديريت تداركات – چهره پردازي – نمايش صحنه اي – رو حوضي – پرده خواني – تعزيه – خيمه شب بازي – عروسكي – سياه بازي و خياباني
4-4 هنرهاي تجسمينقاشي – طراحي – خوشنويسي – مجسمه سازي – نگار گري
5-4 احياء و مرمت آثار تاريخي فرهنگي و باستانيباستان شناسي – كاوش گري
  

 
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  گذری بر پیشینه‌ی قوانین مالیاتی ایران و تجربه‌های جهانی hamraze khamush 0 1,807 11-11-2013، 01:20 AM
آخرین ارسال: hamraze khamush
  قوانین مالیاتهای مستقیم MEARAJ 0 1,908 11-10-2013، 09:07 PM
آخرین ارسال: MEARAJ

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

درباره ما: وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان در مورخ ۹۲/۱/۱، به منظور ایجاد مرکزی برای دسترسی و هم افزایی فعالیت های علمی و پژوهشی در حوزه های مختلف مددکاری اجتماعی با اهداف ذیل آغاز به کار نموده است: ۱- ایجاد بانک اطلاعات جامع و روزآمد مقالات، با دسترسی آسان، رویه یکسان و رفع محدودیت های شکلی، زمانی و سازمانی موجود ۲- معرفی متخصصین، پژوهشگران و اساتید در حوزه های تخصصی مددکاری اجتماعی جهت تقویت حقوق معنوی ۳- فراهم نمودن بستری برای جریان سازی و مدیریت محتوای مددکاری اجتماعی جهت جلوگیری از تضییع منابع مادی و معنوی جامعه مددکاران اجتماعی ایران، در روندهای تکراری و کلیشه ای کنونی ۴- ایجاد زمینه مساعد برای بومی سازی مددکاری اجتماعی در کشور ۵- گسترش پایگاه های مجازی در حوزه مددکاری اجتماعی ایران