مددکاری اجتماعی | بانک اطلاعات جامع - تخصصی مددکاری اجتماعی ایران
مددکاری جامعه ای چیست؟ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مددکاری اجتماعی | بانک اطلاعات جامع - تخصصی مددکاری اجتماعی ایران (http://iraniansocialworkers.ir/forum)
+-- انجمن: مددکاری جامعه ای - Community work (http://iraniansocialworkers.ir/forum/forumdisplay.php?fid=7)
+--- انجمن: کارورزی مددکاری جامعه ای (http://iraniansocialworkers.ir/forum/forumdisplay.php?fid=15)
+--- موضوع: مددکاری جامعه ای چیست؟ (/showthread.php?tid=39)مددکاری جامعه ای چیست؟ - iran - 09-01-2013

مددکاری جامعه ای عبارت است از فعالیتی منظم و هدفمند که با بسیج امکانات مادی ومعنوی وجلب مشارکت های اعضاء جامعه که در جهت پاسخ به نیازجمعی و یا حل معضلات اجتماعی درجوامع شهری و یا روستایی انجام می گیرد.
درمددکاری جامعه ای عمّده ترین مشخصه از یک طرف مشارکت همه جانبه افراد و اقشار جامعه مورد نظر، و از سوی دیگرتأمین نیازجمعی دریک محدوده جغرافیایی مشخص،اعم از شهر یا روستا است. جامعه ترکیبی از گروههای اجتماعی است
جامعه به مجموعه ای ازانسانها گفته می شود که در یک مکان جغرافیایی با یک آداب و رسوم مشترک در کنارهم زندگی می کنند.
هر جامعه ای دچار یکسری مسائل است که این مسائل خود به دو دسته تقسیم بندی می شوند: “مشکل عام” و”مشکل خاص”
جامعه دارای هویت و مشخصات خاص خود است. مددکاری که با جامعه کار می کند، فعالیت اومستلزم آگاهی از نهادها و ساختارها و روابط بین آنها در جامعه است. برای شناخت یک جامعه ابتدا باید درآن جامعه نفوذ کرد، سپس به شناخت جامعه بپردازیم وسعی کنیم مونوگرافی آن منطقه را بدست آوریم.
مراحل ارائه یک کار جامعه ای:
۱)ارتباط مقدماتی
۲)شناخت اولیه ارتباط حرفه ای(مسئله به مرور زمان به مشکل تبدیل می شود و مشکل به مرور زمان به بحران و تنها یک مددکار اجتماعی آگاه می تواند جامعه را از چنین وضعیتی نجات دهد)
۳)ارتباط حرفه ای
در هر کار جامعه ای که در مددکاری اجتماعی صورت می گیرد باید ۸ اصل رعایت شود که این ۸ اصل همان مراحل تغییر هستند:
۱)ارتباط مقدماتی
۲)شناخت مقدماتی
۳)ارتباط حرفه ای
۴)شناخت عمیق
۵)ارزیابی تشخیص
۶)طرح نقشه
۷)اقدام اجتماعی (social action)(تغییر را در جامعه می دهیم تا به وضع مطلوب برسیم)
۸)پیگیری
در کار جامعه ای از سه مدل استفاده می کنیم که این سه مدل عبارتند از:
۱)مدل برنامه ریزی (planning)
2)مدل توسعه محلی( locality development)
3)مدل اقدام اجتماعی (social action)
درواقع توسعه اجتماعی به مفهوم مددکاری جامعه ای عبارت است از ایجاد رشد همه جانبه در جامعه از ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و بهداشتی که از طریق شرکت دادن مردم در کلّیه مراحل کار با اتکا به نیروهای بالقوه و بهره گیری از امکانات اجتماعی میسر می شود تا بدین وسیله سرنوشت خود را به دست گیرند و دراعتلای هدفهای ملی بکوشند.