مددکاری اجتماعی | بانک اطلاعات جامع - تخصصی مددکاری اجتماعی ایران
بررسی رابطه میان انگیزه پیشرفت و خوش بینی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مددکاری اجتماعی | بانک اطلاعات جامع - تخصصی مددکاری اجتماعی ایران (http://iraniansocialworkers.ir/forum)
+-- انجمن: روانشناسی - Psychology (http://iraniansocialworkers.ir/forum/forumdisplay.php?fid=135)
+--- انجمن: رواشناسی انگیزش (http://iraniansocialworkers.ir/forum/forumdisplay.php?fid=139)
+--- موضوع: بررسی رابطه میان انگیزه پیشرفت و خوش بینی (/showthread.php?tid=1912)بررسی رابطه میان انگیزه پیشرفت و خوش بینی - MEARAJ - 11-21-2013

بررسی رابطه میان انگیزه پیشرفت و خوش بینی

 نجیب الله نوری
مسعود جان بزرگی

 چکیده: هدف این پژوهش، بررسی رابطه میان انگیزه پیشرفت و خوش‏بینی و روشن ساختن رابطه میان مؤلفه‏های این دو متغیر و نیز متغیرهایی همچون رقابت‏جویی و سطح تحصیلات است. پژوهشگر به منظور آزمودن فرضیه‏هایش، از میان دانش‏پژوهان مرد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس‏سره قم در سال تحصیلی 86 - 1385، 63 نفر را به تصادف برگزید. تمامی شرکت کنندگان، «آزمون انگیزه پیشرفت هلمریچ» را که در استان مازندران هنجاریابی شده است و نیز آزمون خوش‏بینی را که پژوهشگر ترجمه و اعتباریابی کرده است، پاسخ دادند. داده‏ها به روش هم‏بستگی پیرسون، آماره t و رگرسیون تحلیل شدند. نتایج نشان داد که میان انگیزه پیشرفت بدون احتساب یکی از مؤلفه‏های آن با خوش‏بینی تعمیم یافته رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین دو مؤلفه «گرایش به پیشرفت» و «پشتکار» از مؤلفه‏های انگیزه پیشرفت، با خوش‏بینی رابطه مثبت معنادار دارند. بین «رقابت‏جویی» یکی دیگر از مؤلفه‏های انگیزه پیشرفت با خوش‏بینی، رابطه معناداری مشاهده نشد. نمره‏های انگیزه پیشرفت و خوش‏بینی دانش‏پژوهان دوره کارشناسی با دانش‏پژوهان دوره کارشناسی ارشد تفاوت معناداری ندارند. نتیجه اینکه سه فرضیه از چهار فرضیه یاد شده تایید می‏شود؛ یعنی بین خوش‏بینی و انگیزه پیشرفت، رابطه معناداری وجود دارد. پنج مؤلفه انگیزه پیشرفت از نظر میزان رابطه با خوش‏بینی متفاوت هستند و رقابت‏جویی با خوش‏بینی، رابطه منفی دارد. همچنین میان سطح تحصیلات و میزان انگیزه پیشرفت رابطه‏ای وجود ندارد.


کلمه های کلیدی:• انگیزه پیشرفت• خوش بینی• رقابت جویی• پشتکار• اجرای شایسته کار


 [تصویر:  pdf.gif] بررسی رابطه میان انگیزه پیشرفت و خوش بینی (نوع: PDF  حجم: 275KB)