مددکاری اجتماعی | بانک اطلاعات جامع - تخصصی مددکاری اجتماعی ایران
توصیف جامعه شناختی عوامل موثر بر وندالیسم و اوباشگری در ورزش فوتبال - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مددکاری اجتماعی | بانک اطلاعات جامع - تخصصی مددکاری اجتماعی ایران (http://iraniansocialworkers.ir/forum)
+-- انجمن: بانک اطلاعات آسیبهای اجتماعی ایران (http://iraniansocialworkers.ir/forum/forumdisplay.php?fid=9)
+--- انجمن: وندالیسم (http://iraniansocialworkers.ir/forum/forumdisplay.php?fid=53)
+--- موضوع: توصیف جامعه شناختی عوامل موثر بر وندالیسم و اوباشگری در ورزش فوتبال (/showthread.php?tid=1525)توصیف جامعه شناختی عوامل موثر بر وندالیسم و اوباشگری در ورزش فوتبال - MEARAJ - 11-14-2013

توصیف جامعه شناختی عوامل موثر بر وندالیسم و اوباشگری در ورزش فوتبال

 وحید قاسمیوحید ذوالاکتافعلی نورعلی وند

 چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر آزمون مدلی است که در آن متغیرهای وندالیسم و اوباشگری متغیر وابسته را تشکیل می دهند و برخی متغیرهای پیش وضعی، متغیرهای مرتبط با نیروی انتظامی، رضایت از عوامل وضعیتی، استفاده از رسانه های جمعی، و قرار گرفتن در جماعت انبوه تماشاگران متغیرهای مستقل تعریف شده اند. روش مطالعه توصیفی و از نوع پیمایشی و همبستگی است. مقیاس های استفاده شده در تحقیق بر اساس مطالعه مقدماتی انجام شده در بین نمونه ای 40 نفری، دارای ضریب آلفای کرونباخ حداقل 70/0 هستند. روایی مقیاس ها نیز بر مبنای روایی محتوایی و صوری در حد قابل قبولی است. جامعه آماری عبارت است از حدود 80000 تماشاگر بازی فوتبال میان دو تیم استقلال و پرسپولیس در تاریخ 10 فروردین 1386. نمونه آماری نیز عبارت است از 384 نفر از این تماشاگران که به شیوه نمونه گیری لایه ای در دسترس انتخاب شدند. نتایج مطالعه نشان می دهد، در مجموع، از میان متغیرهای مورد مطالعه، 12 متغیر فرعی شامل هیجان طلبی و عقده گشایی، سابقه درگیری و نزاع، تیم گرایی، از هم گسیختگی روانی خانواده، تاثیرپذیری از گروه هم سالان، تماشای فیلم های خشونت آمیز، کنترل پلیس، جماعت انبوه، بحران ها و وقایع زندگی، رضایت از عوامل وضعیتی، سابقه رفتار مجرمانه، و تحریک مطبوعات ورزشی به طور معناداری واریانس متغیرهای وندالیسم و اوباشگری را تبیین می کنند. نتایج نشان می دهد مدل آزمون شده تا 82% توان تبیین متغیرهای وابسته را داراست.

کلمه های کلیدی:• فوتبال• اوباشگری

 [تصویر:  pdf.gif] 20120326112318-1131-112.pdf (نوع: PDF  حجم: 190KB)